Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty

Czcionka:

 

 

 

2017 rok

Tytuł projektu: "Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 18750,00 zł
Wartość dofinansowania: 15000,00 zł
Wkład własny: 3750,00 zł
Okres realizacji: 15.03
15.12.2017 r.

W ramach zadania odbędą się: konkurs kulinarny "Biesiada Podlasko-Mazowiecka",I Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych oraz seminarium naukowe Kultura, język i literatura ludowa Mazowsza i Podlasia dawniej i dziś. Zostaną wydane także 2 publikacje i zostanie przygotowany 1 spot internetowy. Celem zadania jest głównie reaktywowanie/odnowienie dawnych tradycji ludowych z Mazowsza i Podlasia, zebranie spuścizny kultur z tych terenów i ukazanie ich zmian na przestrzeni lat.

Strategicznym celem programu Kultura ludowa i tradycyjna jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Zadaniem programu jest także wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzicywa Narodowego w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna"

 

 


Tytuł projektu: "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach — etap II"
Autorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Patryk Kamiński
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 135100,00 zł
Wartość dofinansowania: 100000,00 zł
Wkład własny: 351000,00 zł
Okres realizacji: 01.01
30.12.2017 r.

Celem priorytetu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Dzięki dofinansowaniu zmodernizowana zostanie zewnętrzna część budynku – zostanie położony nowy dach dwuspadowy w miejsce starego stropodachu nad cześcią administrcyjno-konferencyjną oraz zostanie zakupione wyposażenie do Sali Plastycznej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzicywa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura domów kultury"

 

 

 


2016 rok

Tytuł projektu: "Mamy prawo do kultury"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 26200,00 zł
Wartość dofinansowania: 25000,00 zł
Wkład własny: 1200,00 zł
Okres realizacji: 22.02
21.11.2016 r.

CZĘŚĆ I
Kwota I części zadania: 3000,00 zł
Wartość dofinansowania I części zadania: 3000,00 zł
Wkład własny I części zadania: 0,00 zł
Okres realizacji I części zadania: 22.02
30.06.2016 r.

Wnosek M-GOK-u znalazł się wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. W ramach programu złożono 126 wniosków. Wyłoniono tylko 50 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadania.
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 miał na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Był skierowany do domów kultury, które gotowe był prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk został położony na nawiązywanie przez M-GOK stałych relacji z mieszkańcami na terenie gminy Mordy, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego. Efektem tego było stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.
Działania podejmowane przy realizacji zadań miały służyć przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów programu DK+ było i jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Poprzez ten program M-GOK wdrożył partycypacyjny model zarządzania instytucją kultury.

Dwuetapowy projekt zakładał po pierwsze przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów społecznych mieszkańców gminy Mordy. Po drugie — przeprowadzenie konkursu na realizację od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców gminy.
 

CZĘŚĆ II
Kwota II części zadania: 23200,00 zł
Wartość dofinansowania II części zadania: 22000,00 zł
Wkład własny II części zadania: 1200,00 zł
Okres realizacji II części zadania: 31.07
21.11.2016 r.

W II części zadania mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy zreazlizowali swoje inicjatywy, wyłonione w drodze konkursu. Były to zadania: „A u nas wszystko gra!” (OSP Mordy),  „Tkane barwami Podlasia” (Magdalena Papakul), „Ekologia na ruszcie” (Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wyczółki), „Grzybobranie z kulturą” (grupa nieformalna – lider: Luiza Domańska), „Płynie Liwiec, płynie…” (Stowarzyszenie "Naszym Dzieciom"), „Zachować tradycję – Dożynki 2016” (grupa nieformalna – lider Krystyna H. Noszczak).


Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatwyw Lokalne 2016

 

 


2015 rok

Tytuł projektu: "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach"
Autorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Monika Stokowska
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 214300,00 zł
Wartość dofinansowania: 180000,00 zł
Wkład własny: 34300,00 zł
Okres realizacji: 01.04
31.12.2015 r.

W jesiennym naborze w 2014 r. w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastrktura domów kultury" zostało złożonych aż 426 wniosków przez różne domy kultury, urzędy gmin i stowarzyszenia. Zespół Ekspertów przyznał dotację tylko 73 wnioskodawcom. Wniosek M-GOK-u zajął 41. miejsce wśród nich. M-GOK jako jedyny ze wschodniej części województwa mazowieckiego, południowej części woj. podlaskiego i północnej części woj. lubelskiego otrzymał dotację w tym programie. O dofinansowanie starały się także ośrodki kultury z Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Mrozów, Zambrowa, Stoczka Łukowskiego, Białej Podlaskiej, Siemiatycz czy Bielska Podlaskiego. Celem priorytetu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Dzięki dofinansowaniu zmodernizowana została zewnętrzna część budynku – został położony nowy dach dwuspadowy w miejsce starego stropodachu.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzicywa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet 3 Infrastruktura domów kultury

 

 

 


2014 rok
Tytuł projektu: "Ku chwale Ojczyzny"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 14137 zł
Wartość dofinansowania: 10000 zł
Wkład własny: 4137 zł
Okres realizacji: 01.05
29.11.2014 r.

Najlpeszy projekt M-GOK-u. Zajął 3 miesjce w kraju! Dodatkowo satysfakcjonujący jest fakt, że dwa pierwsze projekty w ocenie zespołu ekspertów uzyskały tylko jeden punkt więcej niż „Ku chwale Ojczyzny”. Wśród oceniających znaleźli się m. in.: prof. Stanisław Roszak, prof. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Michał Kopczyński, dr Joanna Kubicka czy Robert Kostro. Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu było rekordowe, ponieważ w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014” zostało złożonych blisko 1020 wniosków. Spośród nich otrzymało dotacje tylko 107 projektów na łączną kwotę 2 mln złotych.

Projekt "Ku chwale Ojczyzny" zawierał wiele ciekawych i innowacyjnych działań. Znaczna ich część była skierowana do mieszkańców gminy Mordy. Dla dzieci i młodzieży odbyły się warsztaty historyczno-malarskie oraz cykl spotkań z historią ojczystą dla przedszkolaków. Odbyły się ponadto otwarte spotkania z badaczami historii oraz zostały przeprowadzone rozmowy wspomnieniowe i wywiady z lokalnymi świadkami przeszłości. Został przygotowany także spot internetowy i biuletyn multimedialny, które promują wartości patriotyczne. Odbyły się warsztaty teatralne i próby do spektaklu „Pożegnanie powstańców” na podstawie autorskiego scenariusza koordynatora. Premiera sztuki odbyła się 11 listopada 2014 r.

Działania projektu objęły także powiat siedlecki. Jesienią odbyły się dwa konkursy. W I Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Zabytki historii” wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Natomiast konkurs „Dzieje Polski i Polaków w latach 1914-1918” został skierowany do gimnazjalistów.

Ostatnim zadaniem było wydanie numeru specjalnego „Kulturalnika”, czasopisma wydawanego przez Ośrodek Kultury w Mordach. Został on w całości poświęcony historii Polski i regionu, a ponadto zostały w nim zawarte efekty działań z całości projektu.

Celem „Patriotyzmu Jutra” jest wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych z historią Polski oraz upamiętnieniem wydarzeń i postaci istotnych w dziejach kraju.

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014"

 


2013 rok
Tytuł projektu: "Ku chwale polszczyzny"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 17587 zł
Wartość dofinansowania: 10000 zł
Wkład własny: 1785 zł
Okres realizacji: 17.07
15.11.2013 r.

Celem projektu było budowanie i kształtowanie umiejętności, świadomości i odpowiedzialności językowych, rozpowszechnienie wiedzy o polszczyźnie przydatnej w życiu codziennym, rozwijanie kultury języka polskiego, rozbudzanie ciekawości poznawania zasad i tajników języka polskiego dla dzieci, młodzieży i seniorów z miasta i gminy Mordy oraz dla pracowników kultury i bibliotek. W ramach projektu zrealizowano spotkania z logopedami, językoznawcą oraz międzypokoleniowe spotkania z dialektologiem, przeprowadzono II Regionalne Dyktando dla pracowników kultury i bibliotek, II Gminny Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym. Odbyły się gry, zabawy i quizy językowe z nagrodami dla dzieci ze wsi w okresie wakacyjnym. Został wydany numer specjalny „Kulturalnika" w całości poświęcony polszczyźnie.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty dodaj do
ulubionych”

 


2012 rok
Tytuł projektu: "Polszczyzna mój skarb"
Autorzy: Beata Mistrzuk, Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 17000 zł
Wartość dofinansowania: 15300 zł
Wkład własny: 1700 zł
Okres realizacji: 26.09
15.12.2012 r.

Celem projektu było budowanie i kształtowanie umiejętności, świadomości i odpowiedzialności językowej, rozpowszechnienie wiedzy o polszczyźnie przydatnej w życiu codziennym, rozbudzenie ciekawości poznania zasad i tajników języka polskiego dla mieszkańców miasta i gminy Mordy. W ramach projektu zrealizowano spotkania z językoznawcami, literaturoznawcami i logopedami, przeprowadzono I Regionalne Dyktando dla pracowników kultury i bibliotek, I Gminny Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym, konkurs Moja polszczyzna dzisiaj... Odbyły się ponadto wyjazdy dla młodzieży do Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz wydano numer specjalny „Kulturalnika”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka
polskiego”, który towarzyszył kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty
dodaj do ulubionych”

 

 


Tytuł projektu: "Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach"
Autorzy: Beata Mistrzuk, Marlena Soszyńska
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 325100,50 zł
Wartość dofinansowania: 260000,00 zł
Wkład własny: 65100,50 zł
Okres realizacji: 02.04
30.11.2012 r.

Dzięki dofinansowaniu generalnie wyremontowano sale widowiskową (obecnie sala teatralna), salę konferencyjną, pomieszczenia gospodarcze, sale edukacyjne, zaplecze kuchenne, zmodernizowano schody wewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową, zakupiono wyposażenie pokoiku dla małych dzieci i pracowni plastycznej oraz sprzęt nagłośnieniowy.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzicywa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet III Infrastruktura domów kultury

 

 


PROJEKTY NA ZASADZIE PARTNERSTWA/WSPÓŁPRACY:

Organizacja realizująca projekt: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Akktywności Lokalnej w Krzesku
Tytuł projektu: "Magiczna jesień życia"
Autorzy: Beata Mistrzuk, Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Wartość dofinansowania: 62940 zł
Okres realizacji: 12.11.2012 r.
30.06.2013 r.

W konkursie złożyło wnioski 1395 organizacji z całej Polski, z czego tylko 420 uzyskało dotację. Projekt „Magiczna jesień zycia” zajął 18 miejsce w skali kraju. Projekt był realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i był skierowany do seniorów powyżej 60 roku życia z ternu gmin Mordy oraz Zbuczyn. W trakcie trwania projektu odbyły się: wyjazd na X Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów TREAZ MY do Warszawy, cykliczne badania pamięci, integracyjne spotkanie wigilijne, warsztaty komputerowe i teatralne, bal walentynkowy, spotkania z fizjoterapeutą, trenerem pamięci i aktorem, warsztaty manualno-plastyczne, wyjazdy do teatru i do muzeum, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, ognisko podsumowujące projekt i spektakl teatralny w wykonaniu seniorów.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013

       

 


Organizacja realizująca projekt: Stowarzyszenie NASZYM DZIECIOM
Tytuł projektu: "Jestem sobą w tłumie świata"
Autorzy: Natalia Pękała, Katarzyna Szoplik, Marta Izdebska, Julia Matejczuk, Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Wartość dofinansowania: 30400 zł
Okres realizacji: 01.09.2012 r.
30.11.2013 r.

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jestjako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych). Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 13-18 lat z terenu gminy Mordy. Główne działania to zajęcia praktyczne, współpraca w grupie, z instytucjami, na koniec nagranie i wydanie płyty, jej promocja, pokaz mody, wystawa fotograficzna, pokaz tańca towarzyskiego, wielki koncert. Młodzież poprzez projekt nauczy się panować nad sobą w sytuacji publicznej, planować swoje działania, szukać nowych rozwiązań, pozna swoje mocne i słabe strony.

Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY, którego administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

   


2011 rok

Program Dom Kultury Priorytet II ROZWÓJ

Autorzy: Beata Mistrzuk, Marlena Soszyńska

Koordynator: Beata Mistrzuk

Kwota projektu: 14400 zł

Wartość dofinansowania: 10000 zł

Wkład własny: 4400 zł

Okres realizacji: 18.07 20.11.2011 r.

 

W projekcie kładziono duży nacisk na partnerstwo, integrację środowiska lokalnego oraz edukację artystyczną, rozwój talentu i doskonalenie umiejętności twórczych. Projekt przyczynił się do reaktywacji Orkiestry Dętej OSP. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia wakacyjne, młodzież wzięła udział w warsztatach z instruktorami plastyki, harcerstwa, małych form teatralnych, z psychologiem oraz instruktorem muzycznym. Odbywały się również warsztaty gry na gitarze, a także imprezy integracyjne. Na koniec odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, na którym wystąpiły wszystkie grupy biorące udział w warsztatach.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+

 

 

 

 


2010 rok

Program Dom Kultury Priorytet I SZKOLENIA

Autor: Beata Mistrzuk

Koordynator: Beata Mistrzuk

Kwota projektu: 0 zł

Wartość dofinansowania: 0 zł

Wkład własny: 0 zł

Okres realizacji: listopad 2010 r. listopad 2011 r.

 

Celem działań podejmowanych w ramach programu było poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Priorytet I – Szkolenia: w ramach priorytetu odbył się cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających. Cykl podstawowy poświęcony był budowie strategii domu kultury. Zakres i tematykę szkoleń podstawowych wybieraliśmy sami uwzględniając własne potrzeby i oczekiwania.

 

Projekt w ramach programu Dom Kultury+

 

 

 

 

 


Tytuł projektu: "Bieganie po sztuki dywanie"

Autorzy: Marlena Soszyńska, Sylwia Kopaczuk, Beata Mistrzuk

Koordynator: Beata Mistrzuk

Kwota projektu: 48957 zł

Wartość dofinansowania: 48957 zł

Wkład własny: 0 zł

Okres realizacji: 01.03 31.08.2010 r.

 

Celem projektu było zaszczepienie w dzieciach i młodzieży pochodzących z najuboższych rodzin z gminy Mordy miłości do sztuki poprzez aktywne w niej uczestnictwo oraz pobudzenie chęci do zdobywania wiedzy o kulturze dzięki umożliwieniu korzystania z niej. W projekcie wzięło udział 55 osób. Rekrutację przeprowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z instruktorami, a następnie odbyły się wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, na balet, na musical oraz do muzeum.

 

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 

 Uwaga!

Zajęcia plastyczno-manualne oraz teatralne rozpoczną się w późniejszym miesiącu.

Pierwsze zajęcia grup tanecznych INDIGO DANCE ART 4 października.

Pierwsze zajęcia języka angielskiego dla dzieci i młodzieży 5 października.

---SPONSOR STRATEGICZNY XIX EDYCJI FESTYNU SŁONECZNE LATO


 

Ruszyły zapisy do sekcji, grup i zespołów w roku kulturalno-oświatowym 2018/2019. Szczegóły tutaj. 

 


22 zgłoszenia z 2 województw, 16 patronów medialnych, 5 Patronów Honorowych. Tak w skrócie wyglądają liczby dotyczące XI Festiwalu Piosenki Europejskiej.
 


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny